Mikro Kobilere Mikro Krediler PGS Projesi
 
Kuruluşumuz ile Avrupa Yatırım Fonu arasında 22/10/2010 tarihinde Avrupa Topluluğunun Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılan Proje uygulamamızda Mikro Kobi'lere Mikro Krediler olarak adlandırılacaktır. Söz konusu bu Projemiz için, Avrupa Yatırım Fonu'ndan 4,5 milyon Euro'luk kontr-garanti sağlanmıştır.
 
1) PROJE TANIMI:
 
PROJE ADI : "MİKRO KOBİ'LERE MİKRO KREDİLER" Projesi
 
PROJE AMACI : Ülkemiz gayrisafi milli hasılasından düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki gelişmişlik farklılığını kapatmak için bu illerde faaliyet gösteren Mikro KOBİ'leri ve girişimciliği desteklemek.
 
AYF'den SAĞLANAN KONTR-GARANTİ TUTARI : 4,5 Milyon Euro
 
AYF KONTR-GARANTİ ORANI : % 75
 
PROJE KAYNAKLARI :
%75 AYF KEFALETİ
%25 KGF KONTR-GARANTİSİ
KGF KEFALET ORANI : %80
 
*Bu oran sabit kefalet oranıdır.
 
PROJE RİSK PAYLAŞIMI :
%80 KGF KEFALETİ
%20 BANKA PAYI
 
KGF VE BANKA RİSK PAYLAŞIM ORANI İLE ULAŞILACAK PROJE BÜYÜKLÜĞÜ: 37,5 Milyon Euro
PROJEYE BAŞVURU SÜRESİ: 2 YIL (21.04.2013 tarihine kadar uzatılmıştır)
 
KREDİ VADESİ:
MİNİMUM 6 AY
MAKSİMUM 3 YIL
 
MİKRO KOBİ: Yıllık net satış hasılatı ve aktif büyüklüğünden her biri 3.9 Milyon TL'yi aşmayan ve çalışan sayısı 10 kişiden az olan işletmeler.
 
PROJEYE KONU KREDİ TÜRÜ : Geri ödemeleri itfa planına bağlanmış azalan bakiyeli kredilere kefalet verilebilecektir. Gayrinakdi krediler ile BCH kredileri ve tarım faaliyetlerinin finansmanı konulu krediler bu projeden yararlanamaz.
 
MİKRO KREDİ LİMİTİ: 49.740.-TL
 
HER BİR MİKRO KREDİYE VERİLECEK KEFALET LİMİTİ: 39.792.-TL
 
KREDİDEN YARARLANAMAYACAK MİKRO KOBİ'LER : Çiftçiler, Silah-cephane (yapımı / temini / ticareti), alkol, tütün, kumar, insan klonlama sektörlerinden birisinde aktif olan, Başvuru tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından gönderilmiş son Memzuç kayıtlarında kanuni takipte izlenilen kredileri olan, İflas hükümlerine tabi veya borç ödeme aczi içinde olan, Mikro KOBİ'ler ile yararlanamayacaktır.
 
KEFALET KOMİSYON ORANI: Kefalet riski üzerinden yıllık binde beş (%0.5)